Podmínky

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

SE SPORTOVNÍM A ZÁBAVNÍM PROGRAMEM PŘI JEDNODENNÍCH AKCÍCH, PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH, SPORTOVNÍCH KURZECH A DALŠÍCH NABÍZENÝCH SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH S TC STARÉ MĚSTO, z.s.

Souhlasím, aby můj syn / moje dcera, se zúčastnil/a sportovních aktivit, konaných na příměstském táboře a jiných sportovních aktivitách pořádaných TC STARÉ MĚSTO, z.s. Rodiče poučili své děti, že je nutné  dbát pokynů vedoucího. Vedoucí, nebo instruktor může v případě nevhodného chování nebo nečekané události (zranění) kontaktovat rodiče a ti si své dítě vyzvednou. Všechny akce pořádané TC STARÉ MĚSTO, z.s. zabezpečují instruktoři s odpovídajícím školením pro práci s dětmi.

Zákonný zástupce dítěte svým podpisem potvrzuje, že přihláška je závazná a že se seznámil s organizačními pokyny. Dále pak souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, výhradně pro vnitřní potřebu TC STARÉ MĚSTO, z.s. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici), souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků. Souhlasím, aby mé dítě v případě úrazu bylo ošetřeno a převezeno osobním autem k lékaři.

Prohlašuji, že dítě je seznámené  a plně způsobilé  zúčastnit se tábora nebo jiné sportovní aktivity a dbát jeho pravidel. Účastníci sportovních programů a táborů jsou povinni: dbát pokynů instruktora, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu instruktora. Je zakázané nosit cenné nebo nebezpečné předměty, které by ohrozily zdraví ostatních účastníků.

Prohlašuji, že můj syn/dcera nemá zdravotní problémy a může se zúčastnit celého sportovního programu. Tento souhlas je platný po celou dobu účasti na sportovní aktivitě nabízené TC STARÉ MĚSTO, z.s.

1) Zdravotní způsobilost

Před začátkem tábora nebo jiné pořádané akce TC STARÉ MĚSTO, z.s., rodičové podepíší potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas se zdravotní způsobilostí stavu Vašeho

dítěte. Velký důraz klademe na pitný režim, po celý průběh akce doplňujeme pitné flaštičky každého účastníka.

2) Storno podmínky – možno nahradit v jiném kempu/kroužku.

3) Fotografie – Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených při aktivitách TC STARÉ MĚSTO, z.s.(v denním tisku, na internetových stránkách apod.).

4) Přihláška

Po vyplnění přihlášky v sekci „Tábory >PŘIHLÁŠKY/VSTUPENKY“ Vám přijde na e-mail tato přihláška vyplněná spolu s pokyny k úhradě a odkazy ke stažení některých dokumentů. Tuto přihlášku si prosím vytiskněte a podepsanou odevzdejte v den nástupu na tábor spolu s potvrzením o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti. Tato přihláška Vám přijde vyplněná na Váš e-mail. Přihlášku vytiskněte a podepsanou ji prosím odevzdejte v den nástupu na pořádanou akci spolu s potvrzením o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilosti a kopií kartičky pojištěnce.

Závěrem

Děkujeme, jestli jste se dočetli až sem. Svědčí to o Vašem zájmu o bezproblémový a spokojený pobyt Vašeho dítěte na příměstském táboře nebo jiné sportovní disciplíně.

Našim cílem je především  pohoda, spokojenost  a bohaté vzpomínky vašich dětí na letní prázdniny s TC STARÉ MĚSTO, z.s.

Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu TC STARÉ MĚSTO, z.s. a pojištění.

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.