Víc, než je zvykem...

Návštěvní řád

Zakoupením vstupenky a/nebo vstupem do prostoru Človíčkovy stezky (naučná část i interaktivní Človíčkovo hřiště) vyjadřuje dospělý jedinec souhlas s návštěvním řádem. Návštěvníci jsou povinni řídit se tímto řádem a bezpečnostními pokyny provozovatele.

Návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrozil sebe, ostatní návštěvníky ani nezpůsobil škodu provozovateli.

Za děti mladší 18 let zodpovídají rodiče nebo zletilý doprovod.

Do naučné části je dětem mladším 10 let vstup povolen pouze pod dohledem zletilé osoby.

Vstup dětí do 5 let je povolen pouze s trvalým dohledem osoby starší 18 let (nebezpečí úrazu při zdolávání herních prvků).

Při zdolávání herních prvků je nutné dbát návodu, který je uveden u každé atrakce.

V sekci hodů je zakázáno házet míčky na jiné cíle než ty, které jsou uvedeny v návodu u dané atrakce.

Po zdolání herního prvku žádáme návštěvníky, aby postupovali dále ve směru prohlídky. Maximální povolená doba na jedné atrakci je 5 minut.

Provozovatel Človíčkovy stezky nezodpovídá za zranění způsobená v průběhu prohlídky Človíčkovy stezky ani za zranění způsobená na Človíčkově hřišti.

Na Človíčkovu stezku je zakázán vstup s jídlem, pití je povoleno pouze v nerozbitných obalech.

Je zakázáno v prostorech Človíčkovy stezky kouřit a konzumovat alkohol nebo do nich vstupovat pod vlivem alkoholu nebo drog.

V prostoru Človíčkovy stezky je zakázána jakákoli manipulace s ohněm, ničení vystavených předmětů, tabulí i interaktivních prvků.

Na Človíčkovu stezku je zakázán vstup se zvířaty.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu.

V případě způsobení škody na vybavení nebo újmy na zdraví (provozovateli nebo druhé osobě) bude náhrada škody požadována v plné výši.

Návštěvník, který poruší návštěvní řád, bude z prostoru Človíčkovy stezky vykázán.

V případě úrazu se lékárnička první pomoci nachází v restauraci Rybníček.

V případě závažného úrazu volejte tel. 155.

Naši partneři