Víc, než je zvykem...

Vzdělávací program

Výuka v dětské skupině Rybníček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství ČR, podle něhož je vypracován vzdělávací program zaměřený na všestranný vývoj dítěte s důrazem na pohybovou průpravu, individuální přístup a zařazení anglického jazyka formou hry.

Ve vzdělávacím programu s názvem „Učíme se v pohybu“ jsou zařazeny prvky integrované tematické výuky. Celoroční téma, které je rozčleněno do měsíčních a týdenních podtémat a konkrétních denních aktivit poukazuje na provázanost dějů a věcí kolem nás, které jsou již děti předškolního věku schopny chápat.

Pravidelným pohybem se děti zdravě fyzicky vyvíjí. Pohyb a duševní zrání jsou v předškolním věku úzce spjaty. U dítěte se neustále rozšiřují obzory, nová místa k objevování, nové zkušenosti, a tak se rozvíjí jeho inteligence. Děti milují pohyb a sport, protože mnohem lépe navazují kontakty s ostatními, je podporována přirozená soutěživost a spolupráce. Proto naše motto zní „Pohyb pro zdravé, chytré a šťastné děti.“

V rámci vzdělávacího programu se s dětmi každý den věnujeme všeobecné sportovní průpravě – rozvoj základních pohybových schopností a dovedností. Vzhledem k vysoké plasticitě centrální nervové soustavy (CNS) u dětí předškolního věku je kladen důraz na schopnosti koordinační/obratnostní a rychlostní. Při zdokonalování pohybových dovedností seznamujeme děti se základy házení, chytání, běhání, skákání, padání.

Během každodenní náplně je naším cílem propojit učení s pohybem. Děti jsou při sportovních aktivitách vedeny k naplnění stanovených vzdělávacích cílů. Zábavnou formou si děti hrají s písmenky, barvami, čísly atd., aniž by si uvědomovaly, že se učí.


Děti se individuálně věnují různým aktivitám jak sportovním, tak i vzdělávacím, ale pracují i společně ve věkově smíšených skupinách, čímž je podporováno přirozené sociální prostředí. Na vybrané sportovní aktivity jsou děti rozděleny podle zvládaných schopností a dovedností.

Naši partneři